Szeretne GYORSABBAN vgezni feladataival?

Nyerjen idt INGYENES idgazdlkodsi tippjeinkkel!


HUN

ENGADATKEZEL�SI SZAB�LYZAT


Jelen Adatkezel�si Szab�lyzat c�lja, hogy a weboldal felhaszn�l�i �ltal, az oldal haszn�lata sor�n megadott �s a weboldal �zemeltet�i sz�m�ra kezelt szem�lyes adatok �s egy�b adatok kezel�s�re vonatkoz� elveket �s szab�lyokat meghat�rozza.

A jelen adatkezel�si szab�lyzat a www.hrtrainingsolutions.hu weboldalon a l�togat�k �ltal �nk�ntes hozz�j�rul�ssal megadott, id�hat�konys�gi tippek let�lt�s�hez �s h�rlev�l kik�ld�s�hez kapcsol�d� adatok t�rol�s�ra �s kezel�s�re vonatkozik. A szem�lyes adatok kezel�s�t az al�bbi alapelvek betart�sa mellett v�gzi:

i) Szem�lyes adat kiz�r�lag meghat�rozott c�lb�l, jog gyakorl�sa �s k�telezetts�g teljes�t�se �rdek�ben kezelhet�. Az adatkezel�snek minden szakasz�ban meg kell felelnie az adatkezel�s c�lj�nak, az adatok felv�tel�nek �s kezel�s�nek tisztess�gesnek �s t�rv�nyesnek kell lennie.
ii) Csak olyan szem�lyes adat kezelhet�, amely az adatkezel�s c�lj�nak megval�sul�s�hoz elengedhetetlen, a c�l el�r�s�re alkalmas. A szem�lyes adat csak a c�l megval�sul�s�hoz sz�ks�ges m�rt�kben �s ideig kezelhet�.
iii) A szem�lyes adat az adatkezel�s sor�n mindaddig meg�rzi e min�s�g�t, am�g kapcsolata az �rintettel helyre�ll�that�. Az �rintettel akkor helyre�ll�that� a kapcsolat, ha az adatkezel� rendelkezik azokkal a technikai felt�telekkel, amelyek a helyre�ll�t�shoz sz�ks�gesek.
iv) Az adatkezel�s sor�n biztos�tani kell az adatok pontoss�g�t, teljess�g�t �s - ha az adatkezel�s c�lj�ra tekintettel sz�ks�ges - naprak�szs�g�t, valamint azt, hogy az �rintettet csak az adatkezel�s c�lj�hoz sz�ks�ges ideig lehessen azonos�tani.

I. �LTAL�NOS RENDELKEZ�SEK

Az adatkezel� megnevez�se: HR Training Solutions Bt. (tov�bbiakban: Adatkezel�)
Az adatkezel� c�me: 2310 Szigetszentmikl�s, Fodros u. 19/2.
Az adatkezel� el�rhet�s�gei:
email: szabolcs.jobbagy@hrtrainingsolutions.hu
tel: +36 (30) 670 5841
honlap: www.hrtrainingsolutions.hu
Az adatkezel�s jogalapja: az inform�ci�s �nrendelkez�si jogr�l �s az inform�ci�szabads�gr�l sz�l� 2011. �vi CXII. t�rv�ny 5. � (1) bekezd�s a) pontja alapj�n az �rintett hozz�j�rul�sa
Adatkezel�ssel �rintettek k�re: id�hat�konys�gi technik�kat, tippeket, k�pz�si inform�ci�kat ig�nyl�k
Hozz�j�rul�s az adatkezel�shez: A Felhaszn�l�k a regisztr�ci� sor�n kifejezetten hozz�j�rulnak ahhoz, hogy szem�lyes adatait az Adatkezel� a jelen t�j�koztat�ban �rt m�don kezelje.
Az adatkezel�s c�lja: t�j�koztat�k elk�ld�se emailben, kapcsolatfelv�tel �s h�rlev�l k�ld�s (hozz�j�rul�s eset�n).
Az adatkezel�s m�dja: automatiz�lt adatfeldolgoz�s

2. A KEZELT SZEM�LYES ADATOK K�RE:

A felhaszn�l�i �nk�ntes adatszolg�ltat�s sor�n az al�bbi adatokat adhatja meg (�nk�ntes alapon, a szolg�ltat�s haszn�lat�hoz azonban elengedhetetlen) a www.hrtrainingsolutions.hu oldalon tal�lhat� kapcsolat �rlap ig�nybev�tel�hez:
� a felhaszn�l� neve, �N�v� - aki az �zenetet �rja � c�l: kapcsolatfelv�tel, azonos�t�s
� e-mail c�me, �E-mail c�m" � c�l: kapcsolatfelv�tel, t�j�koztat� megk�ld�se, h�rlev�l k�ld�se

3. AZ ADATFELDOLGOZ�K (AZ ADATKEZEL�SI M�VELETEKHEZ KAPCSOL�D� TECHNIKAI FELADATOKAT V�GZ�K) SZEM�LYE:

HR Training Solutions Bt. (2310 Szigetszentmikl�s, Fodros u. 19/2.)
Ad�sz�m: 22134257-2-13

4. AZ ADATKEZEL�S ID�TARTAMA:

A megadott adatokat hat�rozatlan ideig vagy az �rintett hozz�j�rul�s�nak visszavon�s�ig kezeli az Adatkezel�.

5. ADATTOV�BB�T�S K�LF�LDRE:

Nem t�rt�nik adattov�bb�t�s.

6. AZ �RINTETTEK JOGAI:

Az �rintett k�relmezheti az Adatkezel�n�l
a) t�j�koztat�s�t szem�lyes adatai kezel�s�r�l,
b) szem�lyes adatainak helyesb�t�s�t, valamint
c) szem�lyes adatainak - a k�telez� adatkezel�s kiv�tel�vel - t�rl�s�t vagy z�rol�s�t.
Az �rintett k�relm�re az Adatkezel� t�j�koztat�st ad az �rintett �ltala kezelt, illetve az �ltala vagy rendelkez�se szerint megb�zott adatfeldolgoz� �ltal feldolgozott adatair�l, azok forr�s�r�l, az adatkezel�s c�lj�r�l, jogalapj�r�l, id�tartam�r�l, az adatfeldolgoz� nev�r�l, c�m�r�l �s az adatkezel�ssel �sszef�gg� tev�kenys�g�r�l, az adatv�delmi incidens k�r�lm�nyeir�l, hat�sair�l �s az elh�r�t�s�ra megtett int�zked�sekr�l, tov�bb� - az �rintett szem�lyes adatainak tov�bb�t�sa eset�n - az adattov�bb�t�s jogalapj�r�l �s c�mzettj�r�l.

Az Adatkezel� - ha bels� adatv�delmi felel�ssel rendelkezik, a bels� adatv�delmi felel�s �tj�n - az adatv�delmi incidenssel kapcsolatos int�zked�sek ellen�rz�se, valamint az �rintett t�j�koztat�sa c�lj�b�l nyilv�ntart�st vezet, amely tartalmazza az �rintett szem�lyes adatok k�r�t, az adatv�delmi incidenssel �rintettek k�r�t �s sz�m�t, az adatv�delmi incidens id�pontj�t, k�r�lm�nyeit, hat�sait �s az elh�r�t�s�ra megtett int�zked�seket, valamint az adatkezel�st el��r� jogszab�lyban meghat�rozott egy�b adatokat.
Az Adatkezel� k�teles a k�relem beny�jt�s�t�l sz�m�tott legr�videbb id� alatt, legfeljebb azonban 25 napon bel�l, k�z�rthet� form�ban, az �rintett erre ir�nyul� k�relm�re �r�sban megadni a t�j�koztat�st.
A t�j�koztat�s ingyenes, ha a t�j�koztat�st k�r� a foly� �vben azonos adatk�rre vonatkoz� t�j�koztat�si k�relmet az Adatkezel�h�z m�g nem ny�jtott be. Egy�b esetekben az Adatkezel� k�lts�gt�r�t�st �llap�that meg.

Az Adatkezel� a szem�lyes adatot t�rli, ha
i) kezel�se jogellenes;
ii) az �rintett k�ri;
iii) az hi�nyos vagy t�ves - �s ez az �llapot jogszer�en nem orvosolhat� -, felt�ve, hogy a t�rl�st t�rv�ny nem z�rja ki;
iv) az adatkezel�s c�lja megsz�nt, vagy az adatok t�rol�s�nak t�rv�nyben meghat�rozott hat�rideje lej�rt;
v) azt a b�r�s�g vagy a Hat�s�g elrendelte.
A helyesb�t�sr�l, a z�rol�sr�l, a megjel�l�sr�l �s a t�rl�sr�l az �rintettet, tov�bb� mindazokat �rtes�teni kell, akiknek kor�bban az adatot adatkezel�s c�lj�ra tov�bb�tott�k. Az �rtes�t�s mell�zhet�, ha ez az adatkezel�s c�lj�ra val� tekintettel az �rintett jogos �rdek�t nem s�rti.
Ha az Adatkezel� az �rintett helyesb�t�s, z�rol�s vagy t�rl�s ir�nti k�relm�t nem teljes�ti, a k�relem k�zhezv�tel�t k�vet� 30 napon bel�l �r�sban vagy az �rintett hozz�j�rul�s�val elektronikus �ton k�zli a helyesb�t�s, z�rol�s vagy t�rl�s ir�nti k�relem elutas�t�s�nak t�nybeli �s jogi indokait. A helyesb�t�s, t�rl�s vagy z�rol�s ir�nti k�relem elutas�t�sa eset�n az Adatkezel� t�j�koztatja az �rintettet a b�r�s�gi jogorvoslat, tov�bb� a Hat�s�ghoz fordul�s lehet�s�g�r�l.

7. TILTAKOZ�S A SZEM�LYES ADATOK KEZEL�SE ELLEN:

Az �rintett tiltakozhat szem�lyes adat�nak kezel�se ellen,
a) ha a szem�lyes adatok kezel�se vagy tov�bb�t�sa kiz�r�lag az Adatkezel�re vonatkoz� jogi k�telezetts�g teljes�t�s�hez vagy az Adatkezel�, adat�tvev� vagy harmadik szem�ly jogos �rdek�nek �rv�nyes�t�s�hez sz�ks�ges, kiv�ve k�telez� adatkezel�s eset�n;
b) ha a szem�lyes adat felhaszn�l�sa vagy tov�bb�t�sa k�zvetlen �zletszerz�s, k�zv�lem�ny-kutat�s vagy tudom�nyos kutat�s c�lj�ra t�rt�nik; valamint
c) t�rv�nyben meghat�rozott egy�b esetben.

Az Adatkezel� a tiltakoz�st a k�relem beny�jt�s�t�l sz�m�tott legr�videbb id�n bel�l, de legfeljebb 15 napon bel�l megvizsg�lja, annak megalapozotts�ga k�rd�s�ben d�nt�st hoz, �s d�nt�s�r�l a k�relmez�t �r�sban t�j�koztatja.

Ha az Adatkezel� az �rintett tiltakoz�s�nak megalapozotts�g�t meg�llap�tja, az adatkezel�st - bele�rtve a tov�bbi adatfelv�telt �s adattov�bb�t�st is - megsz�nteti, �s az adatokat z�rolja, valamint a tiltakoz�sr�l, tov�bb� az annak alapj�n tett int�zked�sekr�l �rtes�ti mindazokat, akik r�sz�re a tiltakoz�ssal �rintett szem�lyes adatot kor�bban tov�bb�totta, �s akik k�telesek int�zkedni a tiltakoz�si jog �rv�nyes�t�se �rdek�ben.

Ha az �rintett az Adatkezel� meghozott d�nt�s�vel nem �rt egyet, illetve ha az Adatkezel� a fenti hat�rid�t elmulasztja, az �rintett - a d�nt�s k�zl�s�t�l, illetve a hat�rid� utols� napj�t�l sz�m�tott 30 napon bel�l b�r�s�ghoz fordulhat.

Amennyiben az �rintett szem�lyes adatai kezel�se ellen tiltakozik, avagy b�r�s�gi jogorvoslattal �l, tov�bb� amennyiben harmadik szem�lyt�l olyan adatk�zl�sre ir�nyul� megkeres�s �rkezik, mely nem az �rintett hozz�j�rul�s�n alapul, �gy a fentiek jogszer�s�g�nek elb�r�l�s�hoz sz�ks�ges k�rben az adatok az Adatkezel� �ltal megb�zott jogi k�pvisel�k r�sz�re is kiadhat�k.

8. B�R�S�GI JOGORVOSLAT:

K�rj�k a tisztelt Felhaszn�l�kat, hogy amennyiben �gy �rzik, hogy az Adatkezel� megs�rtette a szem�lyes adatok v�delm�hez f�z�d� jogaikat, akkor vegy�k fel vel�nk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogs�rt�st orvosolhassuk.

T�j�koztatjuk a Felhaszn�l�kat tov�bb�, hogy az �rintett a jogainak megs�rt�se eset�n az Adatkezel� ellen b�r�s�ghoz fordulhat. A b�r�s�g az �gyben soron k�v�l j�r el. A per elb�r�l�sa a t�rv�nysz�k hat�sk�r�be tartozik. A per az adatkezel� sz�khelye szerinti, vagy az �rintett v�laszt�sa szerint az �rintett lak�helye vagy tart�zkod�si helye szerinti t�rv�nysz�k el�tt is megind�that�. A perben f�l lehet az is, akinek egy�bk�nt nincs perbeli jogk�pess�ge.

Ha az Adatkezel� az �rintett adatainak jogellenes kezel�s�vel vagy az adatbiztons�g k�vetelm�nyeinek megszeg�s�vel m�snak k�rt okoz, k�teles azt megt�r�teni. Ha az Adatkezel� az �rintett adatainak jogellenes kezel�s�vel vagy az adatbiztons�g k�vetelm�nyeinek megszeg�s�vel az �rintett szem�lyis�gi jog�t megs�rti, az �rintett az Adatkezel�t�l s�relemd�jat k�vetelhet. Az Adatkezel� mentes�l az okozott k�r�rt val� felel�ss�g �s a s�relemd�j megfizet�s�nek k�telezetts�ge al�l, ha bizony�tja, hogy a k�rt vagy az �rintett szem�lyis�gi jog�nak s�relm�t az adatkezel�s k�r�n k�v�l es� elh�r�thatatlan ok id�zte el�. Nem kell megt�r�teni a k�rt �s nem k�vetelhet� a s�relemd�j annyiban, amennyiben a k�r a k�rosult vagy a szem�lyis�gi jog megs�rt�s�vel okozott jogs�relem az �rintett sz�nd�kos vagy s�lyosan gondatlan magatart�s�b�l sz�rmazott.

9. HAT�S�G ELJ�R�SA:

Az �rintett panasszal fordulhat, ill. t�j�koztat�st k�rhet a Hat�s�gt�l is:
N�v: Nemzeti Adatv�delmi �s Inform�ci�s Hat�s�g
Sz�khely: 1125 Budapest Szil�gyi Erzs�bet fasor 22/c.
Postac�m: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
Az adatkezel�s nyilv�ntart�si sz�ma: NAIH-126761/2017

II. R�SZLETES ADATKEZEL�SI RENDELKEZ�SEK

1. COOKIE-K (S�TIK) KEZEL�SE:

Amikor �n a www.hrtrainingsolutions.hu oldalt olvassa, ez azzal is j�rhat, hogy cookie-kat vagy hasonl� technol�gi�kat haszn�lunk b�ng�sz�j�nek vagy eszk�z�nek azonos�t�s�hoz. A cookie egy kis f�jl, amely akkor ker�l az �n sz�m�t�g�p�re, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ism�t felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak k�sz�nhet�en a webhely k�pes felismerni az �n b�ng�sz�j�t. A cookie-k t�rolhatnak felhaszn�l�i be�ll�t�sokat �s egy�b inform�ci�kat is. M�s platformokon � ahol a cookie-k nem �rhet�k el vagy nem haszn�lhat�k � egy�b technol�gi�kat is haszn�lnak, amelyeknek a c�lja hasonl�t a cookie-k�hoz: ilyen p�ld�ul a hirdet�sazonos�t� az androidos mobileszk�z�k�n. Vissza�ll�thatja b�ng�sz�je be�ll�t�sait, hogy az utas�tsa el az �sszes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer �ppen egy cookie-t k�ld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkci�k vagy szolg�ltat�sok nem fognak megfelel�en m�k�dni cookie-k n�lk�l.

A www.hrtrainingsolutions.hu weboldalon a Google Analytics �ltal haszn�lt cookie-k (s�tik) m�k�dnek, melyek m�k�d�s�re a Google adatv�delmi ir�nyelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

2. EMAIL C�MEK MARKETING C�L� FELHASZN�L�SA:

A regisztr�ci� sor�n megadott email c�mre rekl�mot tartalmaz� levelet az Adatkezel� kiz�r�lag abban az esetben k�ld, amennyiben ahhoz a Felhaszn�l� el�zetesen, kifejezetten hozz�j�rult. A hozz�j�rul� nyilatkozat b�rmikor korl�toz�s �s indokol�s n�lk�l visszavonhat�, a rekl�mot tartalmaz� email alj�n elhelyezett link seg�ts�g�vel, vagy az email-re �Leiratkoz�s� tartalm� v�lasz email k�ld�s�vel.Vezetknt szeretn Profi szintre fejleszteni kollgi munka-hatkonysgt?

A leghatkonyabb MS Excel, Outlook s PowerPoint tippek 1 idgazdlkods trningben, feladat- s projektszervez mintafjlokkal!


Automatizlja HR adatbzist egyszeren!

 • Nhny ht alatt feltlthet s bevezethet
 • Egyszer, rvid betants utn hasznlhat
 • Gyorsabb adatrgzts "All-in-one" felleteken
 • 1 gombnyomssal indul, exportlhat riportok, statisztikk
 • Rvid tfutsi idvel tovbbfejleszthet


 • EASY E-HR®
  HR automatizlsi szoftver

  PARTNEREINK:  © 2011
  HR TRAINING SOLUTIONS